Skövdes
Nya, Centrala
Stadsdel.

Skövdes
Nya, Centrala
Stadsdel.

Mariesjö

Ett unikt läge mitt i centrala Skövde.

Ett stenkast från Skövde stadskärna och resecentrum är unikt.

Mariesjö ska bli en levande stadsdel dygnet runt, där bostäder byggs tillsammans med kontor för att få en bra mix. Mariesjö är idag en stadsdel där det kontinuerligt pågår en omvandling från småindustri, hantverk och verksamheter till bland annat kontor, försäljning och service. Största motorn i omvandlingsarbetet är den framgångsrika utvecklingen av teknik- och forskningsparken Science Park Skövde (SPS).

Skövde kommun tar nu ett samlat grepp över den pågående omvandlingen. Målet är att skapa en hållbar och innovativ stadsmiljö med egen identitet, nya mötesplatser och god arkitektur. Mariesjö får en nyckelroll när det gäller att förstärka centrum öster om järnvägen och bättre länka samman närliggande stadsdelar.

1000
Bostäder i åtta kvarter
5500
Kvadratmeter lokalyta
500
Bostäder ska finnas klart 2025
500
Nya arbetsplater

Hållbar och innovativ stadsdel med egen identitet

Mariesjö – en blandstad med bostäder, arbetsplatser, service och friare arkitektur.

Höjder – Byggnadernas höjder föreslås variera mellan 4 till 6–7 våningar. I några kvarter kan bebyggelsen tillåtas upp till 12 våningar i ett kvartershörn.

Fasader – Arkitekturen ska låtas variera. En stor variation av material och hög detaljeringsgrad är viktigt, där målet är en karaktär för varje trapphus. Den mänskliga upplevelsen av omgivningen sker i ögonhöjd. Det är därför viktigt att bottenvåningen på husens gatufasader ägnas särskild omsorg.

Kvartersgården – Slutna kvartersgårdar skapar en halvprivat, trygg miljö närmast bostaden med plats för gemensam lek, umgänge, odling, trädplantering. Parkering sker huvudsakligen i garage under delar av gårdarna och längs gröna parkeringsgator.

Blandade funktioner –Kvarteret ska kunna innehålla blandade funktioner, där bostadshus är granne med kontorshus och där lokal service kan finnas i bottenplanen mot de omgivande gatorna.

Planprogrammets teman

Därför utvecklar vi Mariesjö.

Närheten – Mariesjö ligger ett stenkast från Resecentrum, centrala Skövde med handel och restaurangutbud, Högskolans campusområde och Boulognerskogen i sydväst samt handelsområdet Stallsiken i norr.

Science City – Området ingår i en kreativ utvecklingszon som sammanlänkar Mariesjö och Högskolan i Skövde med stadskärnan och resecentrum. Här finns Science Park Skövde (fd GSP) som en kreativ plats där studenter och företag möts.

Bygga ihop staden – Mariesjös placering mellan centrumfunktionerna i väst och bostads- och verksamhetsområden i öst ger möjlighet att bygga ihop staden och spelar en nyckelroll när det gäller att förstärka centrum öster om järnvägen.

Centrala bostäder – Det finns behov av nya bostäder i centrala Skövde. I Mariesjöområdet finns potential att utveckla en tät blandstadsbebyggelse med bostäder och verksamheter. En sådan förtätning ger flera fördelar, som minskat upplevt avstånd och minskat bilberoende.

Planprogrammet för Mariesjö